Botanik- og Landskabsfortællinger

Ådalens natur og kulturfortællinger. Markeret som en ny oplevelsesrute.
Helhedsplan
Vamdrup Bypark
År: 2022
For Vamdrup Byforum i samarbejde med WAD Landskabsarkitekter
Vamdrup placerer sig på den flade hedeslette i det sydlige Jylland. Vandets veje er med til at tegne byen, der gennemskæres af både Vamdrup Å og Kongeåen. Kongeåen har dog været særlig definerende for byen. Åen er dannet under istiden af smeltevandets veje. I mange år har Kongeåen defineret byens grænse, først som toldgrænse og senere hen landgrænse mellem Danmark og Schleswig Holstein. Denne historiske grænse, har stor værdi for byens identitet.
Projektet tager afsæt i det forhenværende fodboldstadion. Siden opførelsen af den omkringliggende skov, Margrethelunden har området omkring det gamle stadion været et rekreativt grønt område, der samler hele byen. Eftersom Vamdrup har flyttet stadion, står
grunden tilbage som et overskudslandskab, med udsigt til at blive en byens nye park. Afsættet for den nye helhedsplan, er en viderebearbejdning af de eksisterende rumlig og naturmæssige kvaliteter. Ved at styrke og respektere de eksisterende forbindelser. Her kan nævnes; forbindelsen til/fra byen, skovens åbning mod Kongeåen, den særlig stemning i Magrethelundens lysning og de lysåbne enge ved Kongeåen. Transformationen af stadiongrunden tager udgangspunkt i tre elementer; Varierende skovbryn, blomstrende lysåbne arealer og nye rekreative stier, der tilsammen skal binde byen og Kongeåen bedre sammen. I byparken ønskes et mosaik af forskellige naturtyper, der tilsammen skaber et varierende rum og tilgodeser planter, dyr og mennesker.
Vamdrups placering nord for kongeågrænsen Bliver Grænseby efter 1864

Ådalens placering ved isens afsmeltning under sidste istid, der stadig er karakterdannende for området idag.
Hele landsbyklyngens mødested –
styrkelse af landskabsfortællingen om den blå/grønne korridor
Ådalens natur- og kulturfortællinger, markeret som en ny oplevelsesrute.