Botanik- og Landskabsfortællinger

Vamdrup Stadion og omkringliggende skovrejsning.
Opført i 1955.

Helhedsplan
Vamdrup Bypark
År: 2022
For Vamdrup Byforum
I samarbejde med WAD Landskabsarkitekter

Vamdrup placerer sig på den flade hedeslette i det sydlige Jylland. Vandets veje er med til at tegne byen, der gennemskæres af både Vamdrup Å og Kongeåen. Kongeåen har dog været særlig definerende for byen. Åen er dannet under istiden af smeltevandets veje. I mange år har Kongeåen defineret byens grænse, først som toldgrænse og senere hen landgrænse mellem Danmark og Schleswig Holstein. Denne historiske grænse, har stor værdi for byens identitet.

Projektet tager afsæt i det forhenværende fodboldstadion. Siden opførelsen af den omkringliggende skov, Margrethelunden har området omkring det gamle stadion været et rekreativt grønt område, der samler hele byen. Eftersom Vamdrup har flyttet stadion står grunden tilbage som et

overskudslandskab, med udsigt til at blive en byens nye park. Afsættet for den nye helhedsplan, er en viderebearbejdning af de eksisterende rumlig og naturmæssige kvaliteter. Ved at styrke og respektere de eksisterende forbindelser. Her kan nævnes; forbindelsen til/fra byen, skovens åbning mod Kongeåen, den særlig stemning i Magrethelundens lysning og de lysåbne enge ved Kongeåen. Transformationen af stadiongrunden tager udgangspunkt i tre elementer; Varierende skovbryn, blomstrende lysåbne arealer og nye rekreative stier, der tilsammen skal binde byen og Kongeåen bedre sammen. I byparken ønskes et mosaik af forskellige naturtyper, der tilsammen skaber et varierende rum og tilgodeser planter, dyr og mennesker.

Vamdrups placering nord for kongeågrænsen bliver Grænseby efter 1864

Kongeåen

1842-190
Toldgrænse frem til 1850 mellem Kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig.

 

1901-1953
Skoven Margrethelunden plantes.

1953-2014
Det Gamle Stadion opføres i 1955. I forbindelse hermed rettes åen ud og der plantes træer rundt om stadion

2014 – 2022
Vamdrup Stadion lukkes den 1. januar 2014, og aktiviteterne flyttes til Arena Syd.

Nuværende situation

Helhedsplan for den nye rekreative bypark, bestående af nye skovbryn, lysåben natur, krible krableskov, vandspejl og nye opholdsmuligheder.

Bålhytten, placeret tæt på stien, skaber et mødested i skoven.

Bænk i den nordlige ende af byparken skaber ophold og fremhæver den visuelle forbindelse ned mod kongeåen.

I ”lysningen” er der plads til fordybelse og stilhed, her med forslag til nye liggestole i eg.

En bænk langs Kongeåen skaber et roligt opholdssted med plads til fordybelse, her kan kongeåens fortællinger formidles.

Udsnit af forslag til lysåben naturtype på den tidligere stadiongrund