Botanik- og Landskabsfortællinger

Placering af Landsbyklyngen Liv i Ådalen

Livet i Ådalen
Et nyt mødested for natur, kultur og bevægelse
År: 2020
I samarbejde med Dannemand Frost Arkitekter

Det nye mødested for landsbyklyngen ́Liv i Ådalen` ligger midt i det storslåede istidslandskab i Syddjurs Kommune. Området er præget af afsmeltninger fra de sidste to istider og er således af særlig geologisk interesse.
Projektet er placeret i landsbyen Skørring, der ligger helt centralt i klyngen langs Ådalens blå/grønne korridor, og intentionen er at skabe bedre forbindelser til Landsbyklyngens smukke omgivelser, fra det nye mødested.

Visionen er at skabe et fælles samlings- og mødested, som binder Ådalens borgere sammen på tværs af landsbyer, interesser og alder. Ådalsskolen er det geografiske midtpunkt i Ådalen, og er det naturlige samlingspunkt for de fleste af Ådalens borgere på tværs af landsbyerne og gennem en omdannelse af de eksisterende faciliteter muliggøres et nyt samlingssted på tværs af landsbyerne.Tanken med landskabsprojektet er at forbinde skole og hal, samt mødestedet og Ådalens storslåede landskab.

Ådalens placering ved isens afsmeltning under sidste istid, der stadig er karakterdannende for området idag.

Hele landsbyklyngens mødested –
styrkelse af landskabsfortællingen om den blå/grønne korridor.

Kort over Ådalens natur- og kulturfortællinger, markeret som en ny oplevelsesrute.

Designmanual for udearealer ud fra de tre koncepter; Det blå, Det grønne og Det lyse.

Rejst plan af Landsbyklyngen Ådalens nye mødested